Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling er en underafdeling af Skovhus Privathospital, beliggende i Annebergparken i Nykøbing Sjælland. Det er et midlertidigt botilbud jf. servicelovens §107, som tilbyder specialiseret støtte og hjælp til behandling af borgere, der har en mental retardering, er ramt af misbrug og forventes at være ramt af en eller flere psykiatriske diagnoser.

Målgruppe: Udviklingshæmning svarende til IQ-niveau jf. ICD10-kriterier for lettere mental retardering (F70), stofmisbrug, alkoholmisbrug og andre sociale problematikker

Behandlingsform: Narrativ og systemisk tilgang, KRAP-elementer og helhedsorienteret behandling

Boform: Midlertidigt ophold, samarbejde med lokalt misbrugsambulatorie, daglige aktiviteter.

Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling er et døgntilbud med en tværfaglig behandlingsindsats. Det betyder, at vi kan tilbyde et midlertidigt ophold til borgere, der lever med mental retardering, har en misbrugsproblematik og har behov for en helhedsorienteret løsning, hvor overgangen mellem den offentlige misbrugsbehandling og botilbud er i centrum og samtidig går hånd i hånd med de øvrige behov, den enkelte har. Det gælder både støtte til sociale problemstillinger såvel som eventuelle behov for psykiatrisk udredning og somatisk behandling.

For mennesker med misbrugsproblematikker gælder det som oftest, at de oplever en forringet livskvalitet præget af psykiske, fysiske og sociale udfordringer. Ifølge Socialstyrelsens rapport fra marts 2022 rammes mennesker med nedsat kognitiv funktionsevne og misbrugsproblematikker ofte hårdere af nævnte problemstillinger og har samtidig sværere forudsætninger for at kompensere for dem.

Ifølge samme rapport vurderes det ”at minimum hver tredje voksen med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer også har en psykiatrisk diagnose. (…) Derudover skønner professionelle omkring borgerne, at der er en betydelig del, der har psykiatriske lidelser, som endnu ikke er diagnosticeret.” (Udviklingshæmning og problematisk forbrug af rusmidler, s. 54. Viden til gavn) . Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling er et tilbud, der er målrettet denne gruppe af borgere, netop fordi der er behov for et helhedsorienteret behandlingstilbud, som foregår i øjenhøjde med den enkelte.

Behandlingsforløb

Et forløb på Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling vil altid starte med en screening med afklaring af de fysiske og psykiske forhold af borgerens tilstand først ved visitation og efterfølgende ved indflytning. I samarbejde med borgeren vil vi udarbejde et program, som bl.a. vil indeholde et ugeskema med aktiviteter, beskæftigelse og samtaleforløb, så vi i fællesskab med borgeren får lagt den struktur, der giver borgeren mulighed for at genvinde kontrollen over sin egen adfærd og derved øge egen livskvalitet.

Alle indskrevne borgere har mulighed for samtaler med pædagoger, sundhedsfagligt psykiatrisk & somatisk personale og misbrugskonsulenter.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om målgruppen og vores godkendelsesgrundlag på Tilbudsportalen

Du kan også kontakte os her:

Annebergparken 18
4500 Nykøbing Sjælland

Tlf.: +45 3117 8967

Mail: sba@grh.dk

Samarbejder

Indskrivning på Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling foregår altid frivilligt og ud fra borgerens eget ønske om at forandre sin livssituation. Det vigtigste samarbejde er altså med den enkelte borger. Den enkelte borgers flersidige udfordringer har ofte også store omkostninger i familien og det øvrige netværk, og derfor er det meningsfuldt, at vi også tilbyder samarbejde med dem. Herudover har vi indledt samarbejder med eksterne professionelle, der hver med deres specialisering er med til at sikre, at vi kan tilbyde en meningsfuld og helhedsorienteret indsats baseret på nyeste viden inden for udviklingshæmning og misbrugsbehandling.

Netop videndeling er i fokus i vores samarbejde med Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF). ULF er drevet af mennesker med udviklingshandicaps og andre særlige behov og er et forbund, der besidder en stor viden og indsigt om det at leve et liv med udviklingshæmning. Som de selv skriver, er de eksperter i at have et liv med udviklingshæmning.

Vi samarbejder også med et misbrugsambulatorie om behandlingen og tilbyder herigennem mulighed for en afrusning og abstinensbehandling. Samtidig har vi særligt fokus på, at borgeren udredes for eventuelle psykiatriske problemstillinger, da dette forekommer blandt en stor del af målgruppen.

En helhedsorienteret indsats

På Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling arbejder vi med systemiske og narrative tilgange. Det betyder bl.a., at personalet har en høj faglig viden om, hvordan man kan møde borgeren med anerkendelse og forståelse for, at brug af rusmidler kan have rod i mange baggrunde. Vi arbejder også med elementer fra behandlingsmetoden KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. KRAP-metoden spiller meningsfuldt sammen med den systemiske tilgang og skærper blandt andet vores blik for de ressourcer, den enkelte borger har, og hvordan vi støtter op om en positiv udvikling gennem succeser.

Vores personalegruppe er tværfagligt sammensat, og alle bliver undervist og superviseret i rusmidlers virkning og i pædagogiske tilgange. Dette for at sikre forståelse af afhængighedsgrad og kendskab til relevante pædagogiske og terapeutiske metoder. Vi samarbejder med misbrugsambulatoriet om behandlingen og tilbyder abstinensbehandling herigennem.

Vi tilbyder altså trygge og forudsigelige rammer, hvor borgeren gives en fast struktur og en sammenhængende behandling, der er tilrettelagt for at støtte borgeren i at reducere sit forbrug.

Kom med indenfor når vi inviterer til åbent hus – online!

D. 31. januar 2024 inviterer vi til åbent hus – online! Her kan du komme med indenfor og møde noget af det dygtige og engagerede personale. Tilmeld dig arrangementet her.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.