Praktisk information

På Skovhus Privathospital har vi fokus på at skabe tryghed, klare rammer og en rolig atmosfære for alle patienter. Derfor har vi miljøterapeutisk personale på alle afdelingerne og du bliver ved opstart af forløb tilknyttet en behandlingsansvarlig overlæge samt en kontaktperson – sidstnævnte kun ved indlæggelse – som følger dig under hele forløbet. Formålet er, at sikre dig høj kvalitet, tryghed og sammenhæng i behandlingsforløbet.

Her kan du læse mere om ambulant behandling og indlæggelsesforløb på Skovhus Privathospital

Vi tilbyder ambulant behandling til dig, der ikke har behov for døgnbehandling. Vi har klinikker i Aalborg, Lyngby og Holbæk og på hospitalet i Nykøbing Sjælland. Hvis du for eksempel ønsker psykiatrisk udredning, psykoedukation eller et terapeutisk forløb kan vi også hjælpe. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Skovhus Privathospital tilbyder indlæggelse på vores hospital i Nykøbing Sjælland. Ved opstart af indlæggelsesforløbet bliver du  tilset af en psykiater som, ud fra samtalen og efter aftale med dig laver en behandlingsplan for dit forløb. Psykiateren indhenter også journalmateriale fra eventuelle tidligere behandlingsforløb til brug for den videre behandling. På den måde sikrer vi, at vi tilbyder dig den bedst mulige behandling ud fra dine individuelle behov, muligheder og ønsker.

Du vil også blive tilknyttet en kontaktperson, som ud over at være din kontaktperson, også vil være den der primært har kontakten med dit netværk og eksterne sundheds- og socialfaglige personer.

Vi gør meget ud af, at indretningen hos os understøtter et roligt og rehabiliterende behandlingsforløb. Sengestuerne på Skovhus Privathospital er derfor alle eneværelser, der er hjemmeligt møbleret. Dertil er der fælles badeværelser. I tilknytning til sengestuerne er der en fælles spise- og tv-stue.

Skovhus Privathospital ligger i naturskønne omgivelser tæt på skov og strand, og patienterne har mulighed for at nyde naturen fra hospitalets terrasse eller på ture rundt i området.

Vi serverer varieret mad hver dag. Måltiderne serveres som udgangspunkt i spisestuen, hvor du også finder kaffe, te og frugt.

Hvis du har særlige ønsker til maden er du velkommen til at tage kontakt til personalet. Vi tilgodeser behov og madønsker så vidt det er muligt. Der tages naturligvis altid hensyn til religiøse overbevisninger og til allergener.

Senest syv dage efter indlæggelse på Skovhus Privathospital, bliver der udarbejdet en behandlingsplan. Behandlingsplanen har til formål at styrke grundlaget for det fortsatte tværfaglige og helhedsorienteret behandlingsforløb, så man for eksempel kan træne tabte somatiske og psykiske funktioner og samtidig vedligeholde den stabilitet der er opnået under indlæggelsen.

Behandlingsplanen indeholder også en detaljeret kortlægning af det fortsatte behov for behandling, herunder også medicin.

På Skovhus Privathospital lægger vi vægt på, at vores patienter oplever et trygt og effektfuldt forløb fra start til slut.

I samråd med det lægefaglige personale er du med til selv at vurdere, hvornår det er tid til udskrivning. Efter udskrivning kan du vælge at fortsætte i ambulant behandling eller dagbehandling.

Det er altid muligt at vælge selv at lade sig udskrive. Kontrakten kan opsiges fra dag til dag.

Skovhus Privathospital sørger for videregivelse af informationer til primærsektoren i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet. Det er for eksempel til egen læge.

Der bliver efter udskrivning udarbejdet det der hedder en epikrise – det er et kort sammendrag af en patients indlæggelsesforløb og plan for efterbehandling. Denne sendes til relevante samarbejdspartnere hurtigst muligt, så de har mulighed for at arbejde med eventuelle opgaver, fx forslag til yderligere undersøgelser jf. vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv.

Her kan du læse om patientrettigheder, tavsheds- og underretningspligt

Når du er patient på Skovhus Privathospital, har du krav på aktindsigt i din journal. Alle lægejournaler er tilgængelige via sundhed.dk, med mindre du ikke har givet samtykke til det. I det tilfælde kan henvendelser og anmodninger om aktindsigt skal ske skriftligt – enten via mail eller kontaktformularen her.

Retten til aktindsigt kan undtagelsesvis begrænses. Det kan ske, hvis patientens interesse i at læse sin journal bør vige for afgørende hensyn til patienten selv eller til andre private interesser. Det betyder, at der skal foretages en konkret afvejning af patientens interesse i at få de pågældende oplysninger og afgørende hensyn til patienten selv.

Bestemmelsen forventes kun anvendt i ganske få tilfælde, eksempelvis hvis det drejer sig om en alvorlig, uhelbredelig og fremadskridende sygdom, og der er en nærliggende risiko for, at patientens psykiske tilstand alvorligt vil lide under at blive gjort bekendt med oplysningerne.

Der kan klages over afgørelser om aktindsigt og angående behandling.

Afgørelser om aktindsigt kan ifølge sundhedslovens § 33 påklages til Patientombuddet efter reglerne herom i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse. Patientombuddets afgørelse hviler på § 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 24 af 21/01/2009 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Vil du vide mere om dine klagemuligheder, finder du vores klagevejledning her.

Personalet på Skovhus Privathospital har tavshedspligt om de patienter, der er indlagt på hospitalet. Det er i dig der bestemmer, hvem personalet må informere og om hvad. Videregivelse af oplysninger kan dog ske uden patientens samtykke, hvis det er nødvendigt for behandlingen. Oplysninger kan desuden videregives til patientens egen læge og til andre sundhedspersoner.

Ved patienter under 18 år har Skovhus Privathospital en pligt til at underrette kommunen, hvis vi får kendskab til, at et barn eller ung udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Du kan læse Sundhedsministeriets retningslinjer for patientrettigheder her.

Generelle forholdsregler for personer med symptomer på sygdom.

Personer med symptomer på smitsom sygdom fx feber, hoste eller ondt i halsen, bør generelt blive hjemme indtil de er raske og undlade at møde op af hensyn til smitterisiko.

Senest opdateret 16/08-2023

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.