Samarbejde med det offentlige

Skovhus Privathospital samarbejder med kommuner, regioner og botilbud om en lang række ydelser. Det kan både være længere eller kortere behandlingstilbud til borgere, attester, speciallægeerklæringer, sygeplejefaglige ydelser, medicinhåndtering og udredning. På Skovhus Privathospital har vi dag til dag-opsigelse, og man betaler kun for de dage, patienten rent faktisk er indlagt.

Skovhus Privathospital tilbyder samarbejde med kommuner, som har brug for at lade deres borgere udrede og behandle i kortere eller længerevarende forløb. Vi har en lægefaglig ekspertise, som giver mulighed for at foretage psykiatrisk såvel som psykologisk behandling og afklaring omkring det videre forløb.

Vi har særlig god erfaring med samarbejde omkring udredning- og/eller behandling af borgere, der ikke er i målgruppe for kommunens eksisterende botilbud, egen bolig eller lignende. Vi kan tilrettelægge det rette forløb og behandling, så borgeren i et forløb på Skovhus Privathospital kan udredes og stabiliseres, og derefter trygt komme videre i et nyt tilbud i serviceloven.

På Skovhus Privathospital har vi Afdeling Pilehus, hvor personaledækningen bl.a. er særligt planlagt på længerevarende indlæggelser og tilbud. Denne afdeling benyttes til nogle af de patienter, der har tunge udfordringer. I stedet for at oprette såkaldte enkeltmandstilbud har en række kommuner oplevet både markant økonomisk besparelse og et kvalitetsløft i behandlingen ved at anbringe borgeren på Skovhus Privathospital.

Kommunal finansiering efter sundhedsloven

Kommunalbestyrelsen kan iht. Sundhedslovens § 240, når sociale hensyn taler for det, træffe beslutning om at afholde udgifter til sygdomsbehandling, der svarer til behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen, til personer, der har bopæl i kommunen samt ligeledes iht. Servicelovens § 102, ud over tilbud efter § 85, give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Slutteligt fremgår det af § 46 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling, at en kommunalbestyrelse kan afholde udgifter til sygdomsbehandling eller sygehusbehandling, der svarer til den behandling, der ydes i det regionale sygehusvæsen, til en person, når sociale hensyn taler for dette.

Dag til dag-opsigelse

På Skovhus Privathospital har vi dag til dag-opsigelse, og man betaler kun for de dage, patienten rent faktisk er indlagt. Prisen er inkl. ophold, forplejning, konsultationer hos psykolog eller psykiater samt medicin.

Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling

Skovhus Bo- og Afhængighedsbehandling er en underafdeling af Skovhus Privathospital. Det er et midlertidigt botilbud jf. servicelovens §107, som tilbyder specialiseret støtte og hjælp til behandling af borgere, der er ramt af misbrug, har nedsat kognitiv funktionsevne og forventes at være ramt af en eller flere psykiatriske diagnoser.

Skovhus’ afdeling Pilehus – længere indlæggelses- og rehabiliteringsforløb

Pilehus er en underafdeling af Skovhus Privathospital, som kan rumme en sværere patientgruppe, der oftest er i et længere indlæggelses- og rehabiliteringsforløb. Alle med en psykiatrisk problemstilling kan indlægges her, men det vil typisk være kommuner, regioner og bosteder, som rækker ud til Skovhus på vegne af deres borgere eller beboere for at komme i et behandlingsforløb på Pilehus. Læs mere om hverdagen på Pilehus og mød noget af det faste personale her.

En del af en samlet social indsats

Tilbuddet på Skovhus Privathospital skal være med til at give en sammenhængende og helhedsorienteret indsats og støtte, hvor hensigten er, at anbringende kommune, Skovhus Privathospital og borgeren i fællesskab samarbejder omkring afklaringen af fremtidige behov for støtteforanstaltninger.

Ved udskrivning på Skovhus Privathospital udarbejdes der en individuel rehabiliteringsplan for den enkelte patient.

Udredning og attester

Skovhus Privathospital leverer psykiater- og psykologkonsultationer f.eks. i forbindelse med udredninger, og tilbyder udfærdigelse af gængse rapporter og attester indenfor psykiatri, herunder speciallægeerklæring, statusrapporter, psykologiske tests mv.

Samarbejde med botilbud

Med 10 års erfaring er Skovhus Privathospital specialiseret i og kan tilbyde samarbejde med botilbud omkring en lang række ydelser. Et samarbejde mellem botilbud og Skovhus Privathospital giver mulighed for, at vi med kort varsel kan træde til med behandling både inden for udredning og akut behandling, både som dagbehandling og indlæggelse.

Skovhus Privathospital lægger vægt på helhedsorienteret behandling og derfor er der også mulighed for en række ydelser i samarbejdet.

Når beboerne på et bosted får medicin, skal en lang række krav være opfyldt, og vi følger en helt fast procedure. Skovhus Privathospital tilbyder rådgivning og ydelser til at sikre, at bostederne kender til og overholder lovgivningen. Skovhus Privathospital har blandt andre stået for og superviseret Granhøjen A/S om medicinhåndtering og sundhedsfaglige ydelser igennem flere år.

Instrukserne skal blandt andet sikre, at medicinen håndteres på den samme måde og overholder krav til dokumentation og journalføring.

Første skridt er screeningsmøde

Når Skovhus Privathospital indleder et samarbejde med et bosted om medicinhåndteringen, er første skridt altid et screeningsmøde, hvor vi gennemgår stedets praksis og de særlige forhold, der gælder for stedet. Vælger bostedet at gå videre med samarbejdet, går vi tilbage og udarbejder et sæt retningslinjer og instrukser, som passer til bostedet. Sammen med bostedet gennemgår vi instrukserne og tilretter dem. Herefter er vi i gang, og bostedet er i princippet klar til både tilsyn og registrering.

Bostedet kan herefter vælge om de udelukkende vil købe retningslinjerne, eller om de vil have en samarbejdsaftale, hvor Skovhus Privathospital sørger for, at instrukserne løbende bliver tilpasset lovgivning og krav.

§ 213C samarbejdsaftaler hos Skovhus Privathospital

Der kan indgås samarbejdsaftale om følgende ydelser, efter nærmere individuel aftale om behov og indhold:

 • Screeningsbesøg (vurdering af mængden og kompleksiteten af ydelser i SUL, herunder særligt fokus på medicinhåndtering)
 • Muligheden for enstrenget systematisk journalføring, herunder samtykke og patientidentifikation
 • Kvaliteten af udarbejdede instrukser, hvor disse findes
 • Personalets generelle uddannelses- og kompetenceniveau
 • Supervision vedr. udfyldelse af registreringspligt
 • Forberedende møde ved anmeldt tilsyn
 • Udarbejdelse af relevante instrukser
 • Vejledning i implementering af disse
 • Rådgivning i korrekt journalføring, herunder samtykke og patientidentifikation
 • Årlig temadag omhandlende relevante emner om sundhedsfaglig behandling i botilbud
 • Årlig audit på botilbud, hvor botilbuddet superviseres ud fra gældende målepunkter
 • Opfølgende besøg efter aftale og behov
 • Temadag afholdes årligt på Skovhus Privathospital. Maks 3 deltagere pr. indgået aftale.

Skovhus privathospital tilbyder omfattende sygeplejefaglige ydelser, som dækker over både identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering.

Sygeplejefaglige ydelser kan dække over mange ting, det kan både være i forbindelse med udredning, observation, grundlæggende sygepleje og omsorg eller i forbindelse med relationsdannelse og terapeutisk behandling. Den grundlæggende sygepleje kan bl.a. være at have fokus på somatiske vanskeligheder eller f.eks. kostvejledning, blodprøver og somatiske undersøgelser.

FØLG OS

© 2024 - Gran Recovery and Health

En del af Gran Recovery and Health

Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere fordelt på fem virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et liv, der er andet og mere end deres udfordringer.